1. ความแตกต่างระหว่างการแปลและการล่ามคืออะไร

ในขณะที่ทั้งการแปลและการล่ามล้วนเกี่ยวข้องกับการแปลงจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง การแปลจะอยู่ในรูปแบบของการเขียน ส่วนการล่ามจะอยู่ในรูปแบบของการพูด

2. ความแตกต่างระหว่างการล่ามแบบ Simultaneous และการล่ามแบบ Consecutive คืออะไร

ในการล่ามแบบ Simultaneous (ล่ามงานประชุม) ล่ามจะแปลจากภาษาต้นฉบับไปเป็นภาษาเป้าหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในขณะที่ผู้พูดจะพูดภาษาต้นทางไปเรื่อยๆ ซึ่งแตกต่างจากการล่ามแบบ Consecutive ซึ่งล่ามจะแปลเนื้อหาเป็นภาษาเป้าหมายโดยพูดตามเมื่อผู้พูดภาษาต้นทางหยุดให้ล่ามแปลเท่านั้น

3. การโลคัลไลซ์เซชันคืออะไร

การโลคัลไลซ์เซชันเป็นการแปลงสื่อวัสดุต่างๆ (เช่น ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ วิธีใช้แบบออนไลน์ และเอกสาร ) จากภาษาต้นทางไปสู่ภาษาของตลาดเป้าหมาย กระบวนการนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายทั้งหลายด้วย

4. ความแตกต่างระหว่างการแปลและการโลคัลไลซ์เซชันคืออะไร

การโลคัลไลซ์เซชันมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการแปลอีกมากมาย การแปลเป็นเพียงแค่แง่มุมหนึ่งของกระบวนการโลคัลไลซ์เซชัน เท่านั้น กระบวนการโลคัลไลซ์เซชันจะเริ่มดำเนินการต่อหลังจากที่ทำการแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันและกราฟิกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของ Verztec

5. ความแตกต่างระหว่างการถอดเทปและการแปลสื่อเสียงคืออะไร

สมมติว่าภาษาของไฟล์สื่อเสียงต้นทางคือภาษาแมนดาริน การถอดเทปคือการที่ลูกค้าต้องการให้เขียนเนื้อหานั้นออกมาเป็นภาษาแมนดาริน

ถ้าลูกค้าต้องการให้เขียนเนื้อหาออกมาเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็นการแปลสื่อเสียง

6. DTP คืออะไร

DTP ย่อมาจากคำว่า desktop publishing  DTP เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบเลย์เอาต์ของข้อความและรูปภาพบนคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปจัดพิมพ์หรือนำไปแสดงผลแบบออนไลน์ เครื่องมือที่เราใช้สำหรับการจัดรูปแบบ ได้แก่ Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Freehand, Framemaker, Quarkxpress และ CorelDRAW

7. Verztec แน่ใจในคุณภาพของการแปลได้อย่างไร

เราใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่า นักแปลที่จะมาร่วมงานกับเรานั้น เป็นนักแปลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด นักแปลที่ร่วมทำงานกับเราต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักแปลมีทักษะด้านภาษาและความรู้เฉพาะทางที่ต้องการ นักแปลของเรา 85% ได้รับการรับรองจากสมาคมนักแปลมืออาชีพ เช่น American Translators Association, The Arabic Translators’ Association (ATA) และ The Japanese Translator’s Association (JTA)

นอกจากนี้ กระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดของเรา ได้รับการเสริมคุณภาพด้วยแบบทดสอบทักษะทางด้านภาษาที่ใช้สำหรับทดสอบผู้ที่จะมาทำงานแปลให้กับเรา เพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นที่จะได้ร่วมงานกับเรา

เรายังคงใช้ระบบคะแนนวัดผลงานอย่างเต็มรูปแบบในการประเมินนักแแปลของเราอย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยคัดนักแปลที่ต่ำกว่ามาตรฐานออกไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันมิให้มีการส่งงานด้อยคุณภาพออกไปอีกด้วย

8. กระบวนการรับประกันคุณภาพของ Verztec เป็นอย่างไร

งานแปลแต่ละงานผ่านขั้นตอนการตรวจเทียบระหว่างภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย โดยปกติการตรวจทานภาษาต้นทางจะกระทำโดยเจ้าของภาษาต้นทาง ซึ่งจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแปลสะท้อนความหมายของข้อความต้นฉบับอย่างครบถ้วน และไม่มีการตัดทอนข้อความต้นฉบับ

การตรวจทานงานแปลโดยเจ้าของภาษาเป้าหมาย เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คไวยากรณ์ สไตล์การเขียน ตัวสะกด การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และคำศัพท์เฉพาะทาง

ขั้นตอนสุดท้าย ผู้จัดการโปรเจ็คงานแปลจะทำหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกไฟล์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

9. Verztec รับประกันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลได้อย่างไร

Verztec ปฏิบัติตามคู่มือการรักษาความลับอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ขึ้นกับเอกสารที่เราต้องดำเนินการ นักแปลจะต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจ็คใดๆ หากไม่มีเอกสารอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเอกสารที่ดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ Verztec ยังไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กับองค์กรที่เป็นบุคคลภายนอก เรายินดีที่จะลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับลูกค้า หากต้องการ

10. ฉันต้องการบริการแปลที่ได้รับการรับรองเพื่อนำไปใช้งานทางราชการ Verztec สามารถออกใบรับรองเอกสารให้ได้หรือไม่

ได้ Verztec สามารถออกใบรับรองงานแปลของบริษัทให้ได้ถ้าต้องการ ใบรับรองออกให้เพื่อยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานแปลดังกล่าว ใบรับรองประกอบด้วยลายเซ็นของผู้จัดการและพนักงานอาวุโสที่ได้รับมอบอำนาจ งานแปลที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันกับใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ เอกสารที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือเอกสารการเข้าเมือง บางครั้งลูกค้าอาจต้องใช้งานแปลที่ประทับตรารับรองทางกฎหมายแทน ดังนั้นขอแนะนำให้คุณสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ทางการรับรองหรือบริษัทรับรองเอกสารเท่านั้น

11. งานแปลที่มีเจ้าหน้าที่ทางการรับรองคืออะไร Verztec สามารถรับรองงานแปลที่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรองทางกฎหมายได้หรือไม่

งานแปลที่ต้องรับรองทางกฎหมาย เป็นงานแปลที่ได้รับการรับรอง แต่ต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับรองเอกสารของรัฐเท่านั้น นอกจากจะทำหน้าที่เป็นพยานแล้ว เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประทับตราปิดผนึกรับรองอีกด้วย โดยปกติงานแปลที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่รับรองจากภาครัฐจะใช้สำหรับกระบวนการทางกฎหมาย Verztec สามารถให้บริการดังกล่าวได้ตามคำขอของลูกค้า

12. Verztec ใช้ซอฟต์แวร์ใดในกระบวนการแปลหรือไม่

เอกสารของคุณดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยอาศัยเครื่องมือ CAT (Computer Aided Translation) เพื่อช่วยในการแปล เครื่องมือ CAT จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกับคำศัพท์ โดยการจัดเก็บวลีต่างๆ ที่แปลแล้วลงในฐานข้อมูลของหน่วยความจำการแปล หรือ TM (Translation Memory) สำหรับใช้กับโปรเจ็คงานแปลในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าจะแปลโดยใช้คำแปลที่สม่ำเสมอตรงกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้กระบวนการแปลโดยรวมรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการส่งมอบงานเร็วขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้

13. การคิดค่าแปลคิดอย่างไร

สำหรับบริการแปล โดยปกติเราจะคิดค่าแปลตามจำนวนคำในภาษาต้นทาง ดังนั้น สำหรับงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน การคิดค่าแปลจะคำนวณจากจำนวนคำภาษาอังกฤษที่ต้องการจะแปล

เรามีการคิดค่าใช้จ่ายขั้นต้นและมีการให้ส่วนลดตามที่กำหนดไว้เช่นกัน

14. ระยะเวลาการส่งมอบงานสำหรับบริการแปลเป็นอย่างไร

เราต้องการเวลาอย่างน้อยสองวันสำหรับแต่ละโปรเจ็คงานแปล ถ้าเป็นโปรเจ็คงานแปลที่ขนาดใหญ่ขึ้น จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จมากกว่านี้ ระยะเวลาการส่งมอบงานที่ต้องการยังขึ้นกับลักษณะของเนื้อหาอีกด้วย โดยปกติแล้วจะต้องการเวลามากขึ้นสำหรับเอกสารที่เป็นข้อมูลทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่

โปรเจ็คงานด่วนจะต้องนำค่าบริการด่วนมาคิดคำนวณจากการที่ต้องเพิ่มนักแปลและต้นทุนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โปรเจ็คงานแปลเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาสั้นๆ